fbpx
Close

Vidaus tvarkos taisyklės

Visi Sporto klubo nariai Sporto klubo patalpose privalo:

 1. Į treniruotes atvykti laiku, pagal skelbiamą tvarkaraštį.
 2. Dėvėti tik sportui skirtus drabužius, avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę.
 3. Laikytis karate dojo etiketo (su karate dojo etiketo taisyklėmis galima susipažinti www.budora.lt).
 4. Treniruotėse atlikti tik trenerio nurodytas užduotis.
 5. Susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais bei naudoti Sporto klubo inventorių ir įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Nežinant, kaip naudotis inventoriumi ar įranga, būtina kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo.
 6. Atsakingai naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis ir turtu, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Sporto klubo paslaugomis nepadarytų žalos Sporto klubo, savo, kitų Sporto klubo narių ir darbuotojų sveikatai bei turtui.
 7. Netrukdyti kitiems Sporto klubo Klubo nariams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis.
 8. Nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti sugedusia įranga.
 9. Nelaimingo atsitikimo atveju, visi įvykio liudininkai privalo pagal aplinkybes iškviesti greitąją medicinos pagalbą ir suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui, gydytojams ar teisėsaugos institucijoms.
 10. Nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų Klubo narių sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis.
 11. Atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Klubo nario kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Klubo narys privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto už žalos padarymą atsakingam Klubo nariui pateikimo dienos, nebent Sporto klubas nustatė ilgesnį žalos atlyginimo terminą.

Klubo nariui Sporto klubo patalpose draudžiama:

 1. Būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 2. Įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, tabaką;
 3. Į treniruotes atsivesti draugus ir kitus pašalinius asmenis;
 4. Treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes ir kt. papuošalus;
 5. Išdykauti, trukdyti draugams atlikti užduotis;
 6. Treniruotis nenukirptais nagais ir netvarkingais plaukais, kramtyti kramtomą gumą, keiktis, triukšmauti;
 7. Savavališkai ir be priežiūros laipioti švediška sienele bei atlikti užduotis ant skersinio.