fbpx
Close

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje yra pateikiama informacija apie Sporto klubo „Budora“ (toliau – Budora) vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia “Budoros” apie Jus, mūsų klientus, renkama informacija, kuri gali būti panaudota kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

Informuojame, kad su Jumis sudarytos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiu ir, jei taikoma, tam tikrą laikotarpį po jos pabaigos žemiau nurodyta tvarka tvarkys Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Budora“.

Kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai?

„Budora“ Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti:

  1. sutarčių su Jumis sudarymo ir vykdymo tikslu (įskaitant įsiskolinimų išieškojimu, nuolaidų suteikimu, elektroninės parduotuvės paslaugų įsigijimu, registracijų į treniruotes tikslu);
  2. „Budorai“ privalomos ūkinės operacijos vykdymo apskaitos tikslu;
  3. „Budorai“ taikomų teisės aktų reikalavimų užtikrinimo tikslu;
  4. „Budoros“ paslaugų kūrimo ir vystymo bei kokybės gerinimo tikslu;
  5. Jei esate užsisakę „Budoros“ naujienlaiškius, „Budora“ Jūsų duomenis tvarkys ir tiesioginės rinkodaros tikslu.

Koks yra Jūsų tvarkomų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi su Jumis sudarytos sutarties pagrindu; „Budorai“ taikomų teisinių prievolių vykdymo pagrindu; „Budoros“ teisėtų interesų pagrindu; jūsų sutikimo pagrindu, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pažymime, jog Jūsų duomenis tvarkant tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Aukščiau nurodytais tikslais ir pagrindais, laikydamasi teisės aktais nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų, „Budora“ gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, jeigu esate nepilnametis – jūsų tėvų kontaktiniai duomenys – vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, Jūsų sveikatos pažyma, pažyma apie paskirtas socialines išmokas.

Koks yra Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis?

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai?

Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti „Budoros“ darbuotojams, „Budoros“ pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia „Budorai“ paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis „Budoros“, kaip duomenų valdytojos, vardu. Teisės aktų nustatytais atvejais, „Budora“ teikia Jūsų duomenis ir kompetetingoms valstybės institucijoms.

Kokios yra Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tvarka?

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, „Budoros“ prašyti susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis. Teisės aktų nustatytais atvejais Jūs galite pareikalauti „Budoros“ ištrinti Jūsų asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą. Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi „Budoros“ teisėto intereso pagrindu, galite kreiptis į „Budorą“ ir nesutikti su tokiu Asmens duomenų tvarkymu; tokiu atveju Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi, jei Jūsų interesų apsauga nepateisins tolesnio Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Jei Jūsų sutikimo pagrindu „Budora“ tvarkys Jūsų asmens duomenis, turėsite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Turite teisę dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Neteisminis ginčų sprendimas.

Ginčai dėl sutarties su VšĮ Budora netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/

Norite su mumis susisiekti?

Jeigu turite papildomų klausimų dėl privatumo ar reikia daugiau informacijos, galite su mumis susisiekti šiais kontaktais: laima@budora.lt, +370 672 08029

Kitos nuostatos:

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. „Budora“ gali savo nuožiūra keisti šią privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo „Budoros“ interneto svetainėje.

Paskutinį kartą politika atnaujinta [2023-01-20].